Европейски съюз, Европейски социален фонд
Проекти | 2
ISO 9001:2008
EN | ES | DE

Прес съобщение

      ИРА-ЕКО ООД приключва успешно договор за изпълнение на Проект „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

      В отговор на развитието на своята дейност и съобразно поставените цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и на конкретната процедура BG05M9OP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, Ира Еко ООД приключва изпълнението на Проект „Ново работно място 2015“. Целта на проекта беше осигуряване на заетост на 26 (двадесет и шест) лица за 12 месеца субсидирана заетост (вкл. и чрез ползване на инвестиционна подкрепа), както и след това за още 12 месеца Бенефициента да запази минимум 13 (тринадесет) работни места. ИРА–ЕКО ООД е дружество с опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение, вкл. успешно изпълнени проекти.

Проектът е с планиран срок на изпълнение 18 месеца, а общата му стойност и на безвъзмездното финансиране е 252 220 лева, при 214 387 лева – европейско финансиране (85 %) и 37 833 лева (15 %) - национално финансиране.

Бяха изпълнени 4 (четири) дейности –
Д1: Организация и управление на проекта;
Д2: Информиране и публичност;
Д3: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца и
Д4: Придобиване на оборудване/стопански инвентар на новите работни места.

Място на изпълнение на проекта е гр. София и с. Тодор Икономово, обл. Шумен, България. Индикатор за изпълнение (1) е включени в заетост безработни и неактивни участници с целева стойност - 26 лица, а индикатор за резултат (2) е безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа - целева стойност - 13 лица.

край ***

 

 

Проект: «Ново работно място 2015» Договор № BG05M9OP001-1.003-1061-C01.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ира Еко ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

_______________________________________________________


      ВИЖ ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

      1.Прес съобщение във формат "word" файл

 


История Производство Сертификация Логистика Участия в проекти Участия в международни семинари и панаири
Корени Цвят Стрък Лист Преработени продукти Сушени плодове Семена