Европейски съюз, Европейски социален фонд
Проекти | 1
ISO 9001:2008
EN | ES | DE

      Пресконференция по повод завършване на проект:
№ BG051PO001-2.3.03-0522 „Безопасност и здраве при
работа в ИРА-ЕКО ООД”

Водеща организация: „ИРА-ЕКО” ООД
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” съфинансирано от Европейски социален фонд
на Европейския съюз

Фирма „ИРА-ЕКО” ООД е водещ български производител, преработвател и търговец на биологично сертифицирани и конвенционални билки, подправки, семена и медицински растения с производствена база в с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, обл. Шумен.

Териториален обхват: Област Шумен, община Каолиново, с. Тодор Икономово
Продължителност: 12 месеца
Начало на изпълнение на проекта: 01.10.2013 г.
Край на изпълнение на проекта: 30.09.2014 г.
Стойност на проекта: 104 462, 88 лева
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 100%

снимка-1

На 19.09.2014г. от 10:00 ч. в конферентната зала на „ИРА-ЕКО” ООД намираща се в базата на фирмата в с. Тодор Икономово, общ. Каолиново се проведе заключителна информационна среща, на която бяха представени постигнатите резултати при изпълнението на дейностите по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, регистрационен номер на договора: ESF-2303-03-14005.

На срещата присъстваха представители на екипа за управление на проекта, целевата група на проекта, както и представители от съседните села и общини.

снимка 2

Основната цел на проекта е подобряване на безопасността и здравето на служителите и подобряване условията на труд, при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопаснот и здраве при работа и внедряване на стандарт за безопасни условия на труд. Целевата група са заетите във фирма „Ира-еко” ООД. Целият персонал, който наброява 14 служители е повлиян от дейностите по анализ на трудовата дейност, внедряване на стандарти и се ползва от инвестициите в оборудването и новозакупените лични предпазни средства.
Основните дейности по проекта са: Управление на проекта; Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; Реконструкция и модернизация на помещения и закупуване и въвеждане в експлоатация на вентилационна система; Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло; Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и Осигуряване на информация и публичност.

Постигнатите резултати са:

• Изготвен e Анализ на състоянието на трудовата дейност с цел по - рационално използване на трудовите и материалните ресурси, създаване на предпоставки за повишаване на производителността на труда, както и подобряване на условията на труд и намаляване на травматизма и заболеваемостта. Целият текст на Анализа е поместен на сайта на фирмата ни, в секцията за проекта;

• Осигурени са лични предпазни средства, като условия за подобряване на условията на труд и намаляване на рисковете на работното място в „ИРА-ЕКО” ООД;

снимка - 3

• Реконструирани са покриви на помещения и е изградена вентилация с цел отстраняване на неблагоприятни въздействия върху здравето на служителите;

снимка - 4


• Осигурен е системен и устойчив подход в управлението на процесите по безопасност и здраве при работа чрез разработен, внедрен и сертифициран стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007;

снимка - 5

• Повишена е компетентността на служителите в сферата на безопасните и здравословни условия на труд и във връзка с нововъведеното работно оборудване и стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

Допълнителна информация за дейностите по проекта, както и адрес и телефон за контакт можете да получите от сайта на фирмата: www.ira-eko.com

снимка - 6

Без финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, не бихме изпълнили в такива кратки срокове заложените дейности по проекта.

снимка - 5

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален Фонд. ИРА-ЕКО ООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.
Инвестира във вашето бъдеще!

_______________________________________________________

      1. Свали в PDF формат


История Производство Сертификация Логистика Участия в проекти Участия в международни семинари и панаири
Корени Цвят Стрък Лист Преработени продукти Сушени плодове Семена