Европейски съюз, Европейски социален фонд
Проекти | 1
ISO 9001:2008
EN | ES | DE

        Във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-2.3.03-0522 „Безопасност и здраве при работа в ИРА-ЕКО ООД”, договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-03-14005 по процедура избор с публична покана с предмет: „Избор на изпълнител на външни услуги с две обособени позиции по договор № ESF-2303-03-14005:

Обособена позиция 1 Разработване и внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007

Обособена позиция 2 Сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007” 

Избраните изпълнители – фирма „АКСЕНТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД и фирма „ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ” ЕООД завършиха успешно възложените им дейности и след проведен одит, който показа че са изпълнени изискванията на BS OHSAS 18001:2007 фирмата ни „ИРА-ЕКО” ООД разполага с валиден от 07.07.2014г. до 07.06.2017г. Сертификат по одитен стандарт BS OHSAS 18001:2007

Инвестира във вашето бъдеще!

 Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Ира-Еко” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенция по заетостта.

_______________________________________________________


      ВИЖ СЕРТИФИКАТИТЕ:

 Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007.История Производство Сертификация Логистика Участия в проекти Участия в международни семинари и панаири
Корени Цвят Стрък Лист Преработени продукти Сушени плодове Семена