Европейски съюз, Европейски социален фонд
Проекти | 1
ISO 9001:2008
EN | ES | DE

      Екипът на "Аксент Консултинг" ЕООД в изпълнение на договор ESF-2303-03-14005, финансиран по проект BG051PO001-2.3.03-0522 „Безопасност и здраве при работа в ИРА-ЕКО ООД”, разработи Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в "Ира-Еко" ООД. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
      В доклада от анализа е анализирана основната дейност на „ИРА-ЕКО” ООД, като е съставен от 4 основни раздела: „Въведение”, „Изложение и анализ”, “Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност ” и „Заключение”.
      Анализът е разработен в периода 24.03.2014г. - 11.04.2014г. и се базира на преглед на наличната в предприятието документация, свързана с осигуряването на безопасността на труда, интервюта с ръководството и персонала, преглед и анализ на приложимата нормативна база.
      В изпълнение на договор ESF-2303-03-14005 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и по-конкретно на Дейност 2 „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” от проект BG051PO001-2.3.03-0522 „Безопасност и здраве при работа в ИРА-ЕКО ООД”с настоящата разработка са постигнати резултати, относими към оценката на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност и работната среда в Ира-Еко ООД с оглед подобряване на условията на труд на работното място чрез повишена конкурентоспособност и адаптивност на работната сила.

 

Инвестира във вашето бъдеще!
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален Фонд. ИРА-ЕКО ООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.


_______________________________________________________


      ВИЖ ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

      1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в "ИРА-ЕКО” ООДИстория Производство Сертификация Логистика Участия в проекти Участия в международни семинари и панаири
Корени Цвят Стрък Лист Преработени продукти Сушени плодове Семена