Европейски съюз, Европейски социален фонд
Проекти | 1
ISO 9001:2008
EN | ES | DE

      Пресконференция по повод стартиране на проект:
№ BG051PO001-2.3.03-0522 „Безопасност и здраве
при работа в ИРА-ЕКО ООД”

Водеща организация: „ИРА-ЕКО” ООД
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирано от Европейски социален фонд на
Европейския съюз

Териториален обхват: Област Шумен, община Каолиново, с. Тодор Икономово
Продължителност: 12 месеца
Начало на изпълнение на проекта: 01.10.2013 г.
Край на изпълнение на проекта: 30.09.2014 г.
Стойност на проекта: 104 462, 88 лева
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 100%

снимка-1

Общата цел на проекта е подобряване на безопасността и здравето на служителите и подобряване условията на труд, при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопаснот и здраве при работа и внедряване на стандарт за безопасни условия на труд.

снимка 2Специфичните цели се изразяват в изготвянето на Анализ на състоянието на трудовата дейност с цел по-рационално използване на трудовите и материалните ресурси, създаване на предпоставки за повишаване на производителността на труда, както и подобряване на условията на труд и намаляване на травматизма и заболеваемостта; Осигуряване на лични предпазни средства като условия за подобряване на условията на труд и намаляване на рисковете на работното място в Ира-еко ООД; Реконструкция и модернизация на помещения и изграждане на вентилация с цел отстраняване на неблагоприятни въздействия върху здравето на служителите; Осигуряване на системен и устойчив подход в управлението на процесите по безопасност и здраве при работа чрез разработване, внедряване и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007; Повишаване компетентността на служителите в сферата на безопасните и здравословни условия на труд и във връзка с нововъведеното работно оборудване и стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

снимка - 3

снимка - 4Проектът включва изпълнението на основни дейности като Управление на проекта, Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, Реконструкция и модернизация на помещения и закупуване и въвеждане в експлоатация на вентилационна система, Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло, Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и Осигуряване на информация и публичност. Целевата група са заетите във фирма „Ира-еко” ООД. Целият персонал, който наброява 14 служители ще бъде повлиян от дейностите по анализ на трудовата дейност, внедряване на стандарти и ще се ползва от инвестициите в оборудването и новозакупените лични предпазни средства.

снимка - 5

снимка - 6

снимка - 5снимка - 8

В тази връзка на 03.12.2013 г.от 10:30 ч. в залата на председателя на общинския съвет - град Каолиново  се проведе регионална пресконференция, на която представители на фирмата информираха обществеността за целите и дейностите по проекта. 

снимка - 9
 Без финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, не бихме изпълнили в такива кратки срокове заложените дейности по проекта.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален Фонд. ИРА-ЕКО ООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.
Инвестира във вашето бъдеще!

_______________________________________________________

      1. Свали в PDF формат


История Производство Сертификация Логистика Участия в проекти Участия в международни семинари и панаири
Корени Цвят Стрък Лист Преработени продукти Сушени плодове Семена