Европейски съюз, Европейски социален фонд
Проекти | 1
ISO 9001:2008
EN | ES | DE

      На 01.10.2013г. стартират дейностите по изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, регистрационен номер на договора: ESF-2303-03-14009.

      Проектът включва изпълнението на следните дейности:

1. Управление на проекта;

2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;

3. Реконструкция и модернизация на помещения и закупуване и въвеждане в експлоатация на вентилационна система;

4. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

5.  Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007;

6.  Осигуряване на информация и публичност.

      Без финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, не бихме изпълнили в такива кратки срокове заложените дейности по проекта.

 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален Фонд. ИРА-ЕКО ООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.
Инвестира във вашето бъдеще!

_______________________________________________________


      ВИЖ ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

      1.Пресконференция по повод стартиране на проект: №BG051PO001-2.3.03-0522 „Безопасност и здраве при работа в ИРА-ЕКО ООД”

      2.Публична покана на „ИРА-ЕКО” ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-03-14005. Публична покана и документация за провежданата процедура. Срок за подаване на офертите: До дата: 20.12.2013г. Час: 17:00

      3.Процедура с публична покана на „ИРА-ЕКО” ООД за определяне на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнител на външни услуги с две обособени позиции по договор № ESF-2303-03-14005:

Обособена позиция 1 Разработване и внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007

Обособена позиция 2 Сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-03-14005”>

 


История Производство Сертификация Логистика Участия в проекти Участия в международни семинари и панаири
Корени Цвят Стрък Лист Преработени продукти Сушени плодове Семена